C 语言实例 – 表格形式输出数据

2021年12月7日20:19:27C语言教程评论阅读模式

C 语言实例 - 表格形式输出数据

将 1~100 的数据以 10x10 矩阵格式输出。

实例

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, j, count;

  for(i = 1; i <= 10; i++) {
   for(j = i; j <=100; j += 10 )
     printf(" %3d", j);

   printf("\n");
  }

  return 0;
}

运行结果:

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

等差数列输出 10x10 矩阵格式。

实例

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, j, count;
  int start, end;

  start = 2, end = 10;

  for(i = start; i <= end; i++) {
   count = i;

   for(j = 1; j <= 10; j++) {
     printf(" %3d", count*j);
   }

   printf("\n");
  }

  return 0;
}

运行结果:

2  4  6  8 10 12 14 16 18 20
3  6  9 12 15 18 21 24 27 30
4  8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

乘法运算格式。

实例

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, j, n;

  n = 3;
  j = 1;

  for(i = n; i <= (n*10); i+=n) {
   printf("%3d x %2d = %3d\n", n, j, i);
   j++;
  }

  return 0;
}

运行结果:

3 x 1 =  3
3 x 2 =  6
3 x 3 =  9
3 x 4 =  12
3 x 5 =  15
3 x 6 =  18
3 x 7 =  21
3 x 8 =  24
3 x 9 =  27
3 x 10 =  30

继续阅读
weinxin
运营不易,
感谢支持!
公式库网
 • 本文由 发表于 2021年12月7日20:19:27
 • 转载请务必保留本文链接:http://www.gongshiku.com/html/202112/c-yuyanshili-biaogexingshishuchushuju.html
C 标准库 - <time.h> C语言教程

C 标准库 –

C 标准库 - <time.h> 简介 time.h 头文件定义了四个变量类型、两个宏和各种操作日期和时间的函数。 库变量 下面是头文件 time.h 中定义的变量类型: ...
C 标准库 - <string.h> C语言教程

C 标准库 –

C 标准库 - <string.h> 简介 string .h 头文件定义了一个变量类型、一个宏和各种操作字符数组的函数。 库变量 下面是头文件 string.h 中定义的变量类型...
C 标准库 - <stdlib.h> C语言教程

C 标准库 –

C 标准库 - <stdlib.h> 简介 stdlib .h 头文件定义了四个变量类型、一些宏和各种通用工具函数。 库变量 下面是头文件 stdlib.h 中定义的变量类型: ...
C 标准库 - <stdio.h> C语言教程

C 标准库 –

C 标准库 - <stdio.h> 简介 stdio .h 头文件定义了三个变量类型、一些宏和各种函数来执行输入和输出。 库变量 下面是头文件 stdio.h 中定义的变量类型: ...

发表评论